• گواهینامه خدمات فرودگاهی از کشور هلند
  • گواهینامه فنی تایرهای راهسازی بریجستون ژاپن
  • گواهینامه نمایندگی تایرهای هواپیمایی با مارک گودیر
  • پروانه کسب فروش تایر و روغن از اتحادیه لاستیک و روغن تهران
  • گواهینامه انجمن صنفی وزارت کار و امور اجتماعی
  • گواهینامه CSM & CRM
  • کارت بازرگانی

پروانه کسب اتحادیه لاستیک و روغن

عضویت در اتاق بازرگانی تهران

نمایندگی گودیر

نمایندگی بریجستون